Çalışma Alanlarımız

sirket h

Seyman&Kotan, Ticaret Hukuku alanında, kuruluş, infisah, birleşme-devralma, genel kurul ve yönetim kurulu kararları, esas sözleşme revizyonları başta olmak üzere şirketlere pek çok konuda hukuki destek sağlamaktadır.

Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku mevzuatı ışığında şirketlerin sözleşme denetimleri gerçekleştirilmekte, sözleşme ve şirket süreçlerinin yeni yasal düzenlemelerle uyumlu hale getirilmesi, risk analizi ve uyum çalışmaları tarafımızca yürütülmektedir.

Bu bağlamda şirketlerin yasal mevzuatta meydana gelen tüm değişikliklerden en az şekilde etkilenmesi, kendi yasal durumunu etkileyenlerden en kısa sürede haberdar olması sağlanmaktadır.

koop hSeyman&Kotan, Kooperatifler Hukuku alanında geniş bir bilgi birikimi ve deneyime sahiptir. Türkiye’nin ulusal ölçekli önemli kooperatiflerine ve kooperatif üst birliklerine kurumsal danışmanlık hizmeti vermektedir. Kooperatiflerin Kurumlar vergisi mükellefiyeti ve muafiyet koşulları, kooperatif birleşmeleri, Yönetim Kurulu Kararları, Genel Kurul Kararları, Bakanlık denetimleri, anasözleşmelerin hazırlanması ve değiştirilmesi gibi özellik arz eden konularda uzmanlaşmıştır. Seyman&Kotan, kooperatifler hukuku alanında dikkate değer bir çok yeni çözüm modelini hayata geçirerek kooperatifçilik sektörünün gelişimi ve büyümesine katkı sağlamıştır ve halen bu hizmetlerine devam etmektedir.

koop hSeyman&Kotan, Şirketlerin İnsan Kaynakları, Muhasebe, Mali İşler vb. iş hukukuyla ilgili bölümleriyle yakın bir ilişki tesis etmekte, gerekli gördüğü ya da şirket tarafından her talep edildiği durumda iş ve sosyal güvenlik hukuku konusunda ilgili personellere eğitimler vermekte, şirket süreç ve prosedürlerinin iş hukuku mevzuatına uyumu kontrol edilmektedir. Bu hizmetler sayesinde şirketlerin hata maliyetleri minimum seviyeye çekilmekte ve şirket prosedürlerinin iş hukuku mevzuatıyla uyumu sağlanmaktadır.

Şirketlere ait işçilik alacağı davaları, işe iade davaları, iş kazalarından kaynaklı tazminat davaları, SGK rücu davaları ve hizmet tespiti davaları, sulh görüşmeleri vb. tüm davaların takibi tarafımızca yapılmaktadır.

Şirketlere, işe alım, işten çıkarma, ibraname tanzimi, fesih bildirimi, tutanak tanzimi vb. tüm konularda destek verildiği gibi iş başvuru formu, fazla mesai onay formu, personel değerlendirme formları başta olmak üzere insan kaynakları departmanında kullanılan tüm formlar tarafımızca kontrol edilmekte ve yasal mevzuat paralelinde güncellenmektedir.

gayrimen_hSeyman&Kotan,tapu ve imar hukuku mevzuatına ilişkin her türlü konuda, gayrimenkullerin satışı ve devrine ilişkin sözleşme, belge ve formları hazırlanması,teminat ve kredi sözleşmelerinin hazırlanması, satış vaadi, önalım ve sair proje geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması, gayrimenkullerin üzerlerinde sınırlı ayni hakların kurulması, rehin ve ipotek tesisi işlemlerinde tüm sürecin yürütülmesi ve tamamlanması, tapu iptali ve tescil, tapu düzeltme, tecavüzün önlenmesi vb. davaların takibi konularında müvekkillerine en kapsamlı şekilde hizmet vermektedir.

banka_hSeyman&Kotan, bankaların çeşitli finansman ve özel kredi uygulamalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, bankaların kendi sermaye yapılarına ilişkin hukuki ihtilaflar, bankacılık ve finans hukuku mevzuatının takibi, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin iç mevzuatının güncel yasal düzenlemelere uyumunun sağlanması, BDDK ve SPK nezdinde her türlü başvuru, izin, işlem ve bildirim hususunda müvekkillerine gereken hukuki desteği sağlayacak deneyim ve bilgi birikimine sahiptir.

fikrisi_hSeyman&Kotan, Fikri Mülkiyet Hukuku alanında gerek hukuk davaları gerek ceza hukuku alanındaki bilgi ve tecrübesi çerçevesinde, farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerine, marka, patent ve endüstriyel tasarım davaları, fikri mülkiyet ürünlerine tecavüzden kaynaklanan ceza davaları vb. hukuksal koruma işlemlerinin yerine getirilmesi hususunda etkin bir hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

icraiflas_hSeyman&Kotan, gerek ticari işlemlerden gerekse diğer hukuki ihtilaflardan kaynaklanan alacakların tahsili konusunda deneyimli ve her türlü mesleki ve teknolojik donanıma sahip ekibi sayesinde müvekkillerine en üst düzeyde avukatlık hizmeti sunmakta, bunun yanında konkordato veya iflas gibi hukuksal yollar konusunda ihtiyaç duyan tacir ve şirketlere gereken hukuki desteği sağlamaktadır.

JoomShaper