Seyman&Kotan, faaliyet alanı itibariyle özellikle kurumsal şirketler ve işletmelerin karşılaştığı hukuki sorunlar üzerinde uzmanlaşmıştır. Bu bağlamda;

  • Hukuki Sözleşme Danışmanlığı;Seyman&Kotan, şirketlerin ticari faaliyetleri gereği başka şirket ve kurum ve sair 3.kişilerle yapacağı ticari işlemler için düzenlenecek her tür hukuki metnin, sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, revize edilmesi, hukuki eksiklik ve yanlışlıklardan arındırılması, müvekkil için güven içinde imza edilebilecek bir içeriğe kavuşturulması için gereken her tür görüşme, yazışma ve çalışmaları konusunda uzman ekibiyle yürütmekte ve sonuçlandırmaktadır.
  • İdari Yönetim Danışmanlığı;Seyman&Kotan, şirketlerin iş akış süreçleri ve işlem, uygulamadokümanlarını tetkik etmekte ve bu şekilde eksik veya hatalı uygulamalarıtespit edip yasal mevzuata uygun şekilde revize etmektedir. Böylelikle sağlam bir şirket kültürü ile birlikte güvenli bir hukuki altyapı kurulması, hukuki ihtilafların en aza indirilmesi zemini hazırlanmış olmaktadır. Seyman&Kotan, bu şekilde sunduğu  "koruyucu avukatlık hizmeti" ile şirketlerin sağlıklı gelişmesine en üst düzeyde katkı yapmayı amaçlamaktadır. Bunun yanında şirketlerin personel özlük işlerinin, iş akış süreçlerinin, başta İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu olmak üzere, tüm ilgili mevzuata uygun yürümesi, şirketi yasal ve mali sorumlulukların altına sokmayacak bir yapıya kavuşturulması için çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda doğan, Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun gerektirdiği tedbirlerin alınması, disiplin kurullarının oluşturulması ve karar alabilecek statüye kavuşturulması, kanunen zorunluluk arz eden risk analizlerinin yaptırılması, üçüncü kişi kuruluşlardan kanunen alınması zorunlu hizmetlerin planlanarak alınması vb. hususlarda şirket ve kurumlara danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
  • İş Hukuku ve Personel Yönetimi Danışmanlığı; Seyman&Kotan, şirket bünyesinde çalışacak kişilerin hizmet sözleşmelerinin 4857 sayılı İş Kanunu gereklerine uygun şekilde hazırlanması, Görev tanımlarının hazırlanması, İşyeri disiplin kurallarının oluşturulması ve iç tüzüklerin eksiksiz şekilde hazırlanması, çalışanlardan gerektiğinde yasaya uygun şekilde savunmalarının alınası ve ihtar bildirimlerinin yapılması, iş akitlerinin kanuna uygun şekilde ve hukuki sorumluluk doğurmayacak şekilde sona erdirilmesi,tazminat hesaplamaları ve usulüne uygun ibra belgelerinin tanzimi vb. hususlarda şirketlere danışmanlık hizmeti sunmaktadır.İş ve Sosyal Güvenlik uygulamaları, şirketler için giderek daha hayati bir önem arz eden, eksik ya da yanlış uygulamaların şirketleri ciddi mali sorumluluklar altına soktuğu bir alan olduğu için bu çalışma şirketlere önemli bir hukuksal koruma sağlayan özel bir çalışmadır.
  • Hukuki Dava Takibi;Seyman&Kotan, şirketleri yerel ve uluslar arası mahkemelerin her derecesindeki başvuru ve davalarda vekaleten temsil etmekte, bu süreçte şirketlerin ihtiyaç duyduğu hukuksal desteği en üst seviyede şirketlerin hizmetine sunmaktadır. Bunun yanında hakemlik ve arabuluculuk gibi görevleri de yine hukuki ihtilafların çözümününuzun dava süreçleriyle kesintiye uğramasına engel olma amacıyla yerine getirmektedir.
  • Mali ve İdari Denetim Danışmanlığı;Seyman&Kotan, şirketlerin faaliyet gösterdiği sektöre göre muhatap olabilecekleri her türlü resmi, özel ya da yarı özel denetim kurumları nezdinde görüşmeler yapılması, her tür bilgi ve belge temini, resmi başvuru, itiraz, savunma vb. süreçlerin başından sonuna kadar takip edilmesi, gerekiyorsa idare, ceza veya hukuk mahkemeleri nezdinde davaların açılması ve takibi işlemlerini yürütmektedir.
  • Gecikmiş Alacak Takibi;Seyman&Kotan,Şirketleringecikmiş alacaklarının takip ve tahsili hususunda geniş bir çalışma sistemine sahiptir. Bu kapsamda özellikle alacakların şüpheli hale gelme aşamasında sürece müdahil olunmakta, risk analiz toplantıları yapılmakta, borç ve borçlunun özelliklerine göre belirlenecek hareket tarzı konusunda şirketlere destek sağlanmakta, takip öncesi borçluyla görüşmeler yapılması, borcun yapılandırılması, teminata bağlanması benzeri her türlü koruyucu tedbir için gereken çalışmalar yapılmakta ve sonuçlandırılmaktadır. Bunun yanında takip dışı yollarla tahsil kabiliyeti kalmamış alacaklarının icra takibi yolu ile tahsili, icra iflas hukukundan kaynaklı her tür davanın, ve özellikle iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato gibi icra hukukundan kaynaklanan hukuki işlemlerin takibini de konusunda uzman ekibi eliyle yürütmektedir.
JoomShaper

Joomla! Hata Ayıklama Konsolu

Oturum

Profil Bilgisi

Bellek Kullanımı

Veritabanı Sorguları